• De Slofstra's!

    Naar Actoverzicht
    Jan en Roel Slofstra, heit en soan. Beide wiene sijen wichtig foar it Fryske muzyklibben. As komponist en as skriuwer. Roel is fansels ferneamd wurden as oertroebadoer. Mar dat is wat ienris wie. De muzyk stiet ferjitten te wachtsjen yn somtiden like ferjitten boeken! Yn de Slofstra's komme heit en soan wer foar it ljocht. Marco Rypma en Henk Lyklema biine oan it wurk gien en hjoed in foarpriuwke ut harren nije foarstelling.
    www.marcorypma.nl